2008

SAKO

Blackmon

n/a

Rockwell

Rashid

Lotus

Marino

Missoni, ...

Architects

n/a

Sinato

Snøhetta

Agle

Reichel

Group8 (with Guscetti & Tournier)

Hirst