2006

Mitchell, ...

Lambie

João Tiago Aguiar, arquitectos

Heatherwick Studios

McKim

Ogigami

Marino

Bey

Sou Fujimoto

Kieran

Singh

Dormal, ...

Unknown

Decouflé

Nouvel